Energieneutraal

West Betuwe heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn: alle energie die we gebruiken is groen geproduceerd. We houden ons bij alle plannen en besluiten aan het Klimaatakkoord en de nieuwe Klimaatwet. Dat laatste zal GroenLinks in de Gemeenteraad goed bewaken en stimuleren. Nieuwbouw is energieneutraal en niet langer aangesloten op het aardgasnet. We helpen particuliere huiseigenaren met het verduurzamen van hun woning.

  • Wij behouden het energieloket van Het Nieuwe Wonen Rivierenland (HNWR) om burgers te informeren over subsidies en energiebesparende maatregelen en we verhogen het duurzaamheidsbudget om doelstellingen te kunnen halen.
  • In 2019 worden scenario’s uitgewerkt voor ruimtelijk (aanwijs)beleid betreffende energie uit zon, wind en eventueel biomassa en tevens wordt een kansenkaart ontwikkeld voor warmtenetten en geothermie.
  • We gaan een samenwerking aan met andere gemeenten in Rivierenland voor een regionale energiestrategie.
  • Het Centrum voor Duurzaamheid De Knop, waar burgers terecht kunnen voor informatie en advies, wordt verder uitgebouwd.
  • De gemeente gebruikt het contract met woningcorporaties om verduurzaming te stimuleren.
  • Er komt aandacht voor ‘energiearmoede’: mensen met een smalle beurs worden gesteund met een uitgebreide duurzame lening die verrekend wordt met de energierekening.
  • Voor het buitengebied en voor elke wijk en kern stellen we een ‘van het gas af’-plan op, samen met woningcorporaties, het Nieuwe Wonen Rivierenland (HNWR) en netwerkbedrijf Alliander. Gasleidingen worden aan het eind van hun levensduur niet vervangen.
  • De gemeente koopt alleen nog lokale groene stroom in en sluit een ontwikkelovereenkomst met 11duurzaam/Betuwestroom voor voldoende opwekking.
  • Het wijzigen van bestaande bouwplannen richting energieneutraliteit wordt actief bevorderd. Bij energieneutrale verbouw versoepelen wij het kadastraal splitsen van huizen.
  • Burger(coöperatie)s hebben het recht om voor minimaal 50% mede-eigenaar te zijn van alle groene energieontwikkeling. Dit zorgt voor draagvlak en lokale economie.

Meer weten? Lees ons verkiezingsprogramma