google

Gezonde jongeren en ouderen

Gezondheid heeft niet alleen met voeding te maken, maar ook met leefomgeving, geestelijk welzijn en tijdsbesteding. GroenLinks West Betuwe zorgt ervoor dat de Gemeente haar verantwoordelijkheid neemt bij de uitvoering van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de jeugdzorg en de arbeidsparticipatie.

  • Wij willen zorg op maat voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Dat vraagt om een zorgvuldige voorbereiding van de te verlenen zorg.
  • Voor de voorbereiding en uitvoering van beleid wordt intensief contact onderhouden met adviesraden (WMO/Sociaal Domein). Daarin zijn ook gebruikers van de zorg vertegenwoordigd.
  • Van zorgverleners wordt gevraagd om dichtbij mensen te staan. Er wordt gestreefd naar een integrale aanpak van de gesignaleerde problematiek, zodat hulpzoekenden niet eindeloos van de ene naar de andere zorgorganisatie worden doorgestuurd. Zorgverleners moeten ruimte en tijd krijgen om die geïntegreerde zorg te verlenen.
  • Overleg tussen alle disciplines - scholen, artsen, ouders en andere betrokkenen - over bijvoorbeeld voeding en beweging, zal gestimuleerd worden.
  • Bureaucratie wordt zoveel mogelijk vermeden en met regels wordt flexibel omgegaan zodat mensen niet tussen wal en schip vallen. Concrete zorg staat voorop en sociale wijkteams hebben daarin een belangrijke rol.
  • De gemeente selecteert zorgaanbieders niet alleen op financiën, maar vooral op kwaliteit en continuïteit van de geleverde zorg. Ook wordt daarbij gezorgd voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers.
  • De financiële middelen die de gemeente van het Rijk ontvangt voor zorgdoeleinden, worden alleen daarvoor aangewend. Om eventuele tekorten te dekken wordt een reservefonds gevormd, dat zo nodig jaarlijks wordt ‘bijgevuld’.
  • Welzijn West Betuwe wordt ondersteund.
  • We doorbreken het taboe rond het hoge drugs- en alcoholgebruik, depressie en zelfdoding. We maken het bespreekbaar en stimuleren projecten die preventief werken door jongeren en ouderen perspectief te bieden (bijv. door het inzetten van jobcoaches), in plaats van repressiemaatregelen op te schalen. We maken hier een plan voor (bijv. met sportverenigingen, huisartsen, ggz enz.).
  • Met de vergrijzing in het vizier is preventief aandacht vereist voor de specifieke problemen van het ouder worden, zowel fysiek als mentaal (vereenzaming, mobiliteit, toegankelijkheid publieke locaties, toenemende digitalisering etc.).

Meer weten? Lees ons verkiezingsprogramma