Een motie wordt in de vergadering in stemming gebracht, maar regelmatig ook ingetrokken als blijkt dat de motie volgens het college overbodig is omdat wat gevraagd wordt al op de planning staat om uitgevoerd te worden.  De emoties kunnen soms oplopen, zoals gebeurde nav de motie over de Spreidingswet. De voorzitter van de vergadering (burgemeester Stoop) maakte duidelijk dat raadsleden een wet die nog geldig is niet on hold kunnen zetten, daarmee instemmen zou een breuk van de gelofte betekenen. Bovendien had het college al een standpunt ingenomen, wat in een persbericht in het Kontakt een paar uur eerder bekend was gemaakt. Hier onder leest u de reactie van GroenLinks op de motie. Pas na de discussie die volgde op de motie, en de wetenschap dat deze wettelijk toch niet uitgevoerd kon worden, besloot LLB de motie in te trekken en tot nader order ‘in de ijskast’ te leggen. 

Reactie GroenLinks op Motie Spreidingswet on hold       

Door Lydi Groenewegen, raadslid

“In het persbericht en de raadsinformatienota die we gisteren kregen lezen we dat de gemeente West Betuwe zich afwachtend opstelt ten aanzien van de landelijke ontwikkelingen. Dat lijkt me een begrijpelijke beslissing.  Wel wil ik nog even reageren op de ingediende motie van LLB.

 

Bij het tweede punt van de motie lees ik de vaststelling dat Geldermalsen een historie heeft met veel onrust bij de opvang van asielzoekers. Er wordt duidelijk gerefereerd aan het jaar 2015. Dit lijkt mij niet een juiste formulering: er zijn immers nooit asielzoekers gekomen. De onrust en het geweld werden veroorzaakt door inwoners uit Geldermalsen die geen AZC wilden en destijds werden overvallen met een besluit. Dat is precies de reden waarom er nu door ons allemaal is gekozen om bij het uitvoeren van de Spreidingswet - die nog steeds wettelijk verplicht is - zorgvuldig te werk te gaan en de bewoners vooraf te betrekken. 

 

Alle inwoners die nav een enquête hebben aangegeven betrokken te willen worden bij een dialoog hierover, hebben hiertoe de gelegenheid gekregen. Inmiddels zijn deze sessies afgerond en kan worden geconstateerd dat er in onze gemeente wel degelijk bereidheid is om mee te denken over humane opvang.  En daarmee de extreme druk die op Ter Apel ligt eerlijker te verdelen. 

 

Het is pijnlijk om te constateren dat de motie om de Spreidingswet on hold te zetten in afwachting van de uitwerking van het landelijke coalitieakkoord toch wordt ingediend, ook al heeft het college toegezegd nu geen onomkeerbare stappen te zullen nemen.  

De Spreidingswet is en blijft wat ons betreft een uitstekende en eerlijke manier is om de opvang van asielzoekers op te lossen, en niet voor ons uit te schuiven. Dat is jarenlang gebeurd en juist dat is de reden van de zogenaamde crisis. Laten we niet de asielzoekers de schuld blijven geven van dingen die niet goed lopen in ons land zoals het woningtekort, of problemen in de zorg. Veel van deze problemen zijn door onszélf veroorzaakt, niet door de asielzoekers.

 

De titel van het regeerakkoord is hoop, lef en trots. Zou het niet van lef getuigen dat - zelfs áls de wet wordt ingetrokken - wij als welvarende gemeente West Betuwe het toch als onze morele plicht blijven zien om solidair te zijn en vluchtelingen een kans te geven op een nieuw bestaan?  De wereld verandert. Onze bevolking wordt diverser. Multicultureler. We zouden trots kunnen zijn als we daar humaan mee omgaan en nieuwkomers hoop kunnen geven op een betere toekomst. De zon gaat weer schijnen in Nederland, hoorden we bij de presentatie van het nieuwe regeringsakkoord. Wat ons betreft is die zon van iedereen!”

Terugkijken naar dit onderdeel van de raadsvergaderingen kan via onderstaande link:

https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2024/29-mei/20:00/Moties-over-onderwerpen-die-niet-op-de-agenda-staan